ما جمعی از کمونیست های هوادار جنبش نوین کمونیستی ایران هستیم و معتقدیم که تئوری مبارزه مسلحانه، جمع بندی شده در کتاب " مبارزه مسلحانه، هم استراتژی هم تاکتیک " نوشته رفیق مسعود احمدزاده، هنوز تئوری منطبق با شرایط ایران است و رژیم جمهوری اسلامی را رژیمی وابسته به امپریالیسم جهانی می دانیم و معتقدیم که سرنگونی این رژیم تنها ازطریق یک جنگ مسلحانه توده ای طولانی امکان پذیر است. جنگ مسلحانه ای که در سال ۱۳۴۹ با عملیات سیاهکل در گیلان آغاز شد و درسال ۱۳۶۱ در جنگل خی‌پوست مازندران ادامه یافت . هدف این جمع از دایر کردن این سایت در درجه اول شکل دهی به یک کتاب خانه الکترونیکی است . تلاش بر این است که تمامی کتب، نوشته جات، دست نوشته ها، نوارهای صوتی و اسنادی که درطول حیات این خط مشی در جهت تقویت، تکامل و پالایش این چهار چوب نظری تولید شده اند، دراین سایت جمع آوری شود . ما براین باوریم که درادامه کار، سایت خی‌پوست به کانونی برای یک مبارزه ایدئولژیک در جهت بسط و انسجام این چهار چوب نظری تبدیل شود .

خی‌پوست