★ از سیاهکل تا خی‌پوست ★

... جنبش کمونیستی اگر قرار است رهبری مبارزه ضدّ امپریالیستی خلق را به عهده بگیرد، اگر قرار است به پیشاهنگ واقعی‌ توده‌ها مبدل گردد، باید خطر کند. باید در نظر و عمل یک پاسخ مشخص به مساله تعویض قدرت حاکمه امپریالیستی و ‌واگذاری قدرت به استثمار‌شدگان بدهد. اگر پیشاهنگی مارکسیست-لنینیستها در این مبارزه مسلحانه طولانی نتواند رهبری پرولتری انقلابی را در این مبارزه تضمین کند، هیچ چیز دیگر هم نمیتواند.

"مبارزه مسلحانه هم استراتژی، هم تاکتیک"، مسعود احمدزاده، سال ۱۳۴۹

دوستان و رفقا! سایت "خی پوست" جهت گردآوری آثار جنبش نوین کمونیستی ایران به یاری شما نیاز دارد
بکوشیم تا این تجارب را در گستره ایی وسیع تر در اختیار مبارزان کمونیست و انقلابی قرار دهیم. خی‌پوست